Result of Volleyball Game No. 43.

                 Women 1th-4th Places
Marine Messe Fukuoka         Match No. 43       Date: 31. 8.95 17:00 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
            C H N     3  -  1     R U S
  Set     1      2      3      4      5     Total
  Result   9 - 15   15 - 3   15 - 13   15 - 11         54 - 42
 Duration   21 Min.   19 Min.   26 Min.   21 Min.         87 Min.
        C H N                    R U S
             -- Set --                  -- Set --
           1  2  3  4  5              1  2  3  4  5
  4 ZHANG,J.   5  5  5  5       1 ZEZINA,E.     1  3
  7 QIU,Aihua   3  3  3  3       2 SVISTINA,J.  1  1  1  1
  8 YING,Jun   6  6  6  6       3 ZADAINTCHOUK 3  3  3  3
  9 LI,Yizhi                 4 GOLOVANOVA,V   5
 10 RUAN,Yu                 5 KAIL,Galina
 12 QI,Lili    2  2  2  2       6 SAVTCHENKO,V 2  2  2  2
 13 GUO,Hongyan  1  1  1  1       7 BRAGA,Anna  4  4  4  4
 14 HUANG,Ying                8 EFANOVA,N.  6  6  6  6
 15 LU,Ying    4  4  4  4       10 TSELICHTCHEV   2    2
 16 SHEN,Hong   6    6         11 PALAGUINA,L. 5  5  5  5
 17 ZHANG,Y.
 18 DONG,Ying
 H. Coach : ZHANG,Liming           H. Coach : CHOUMAKOV,Vladimir
 A. Coach : QIN,Yibin            A. Coach : GOUBENKO,Leonid
 Trainer : WANG,Jianping          Doctor  : RIDEL,Valentina
 Doctor  : MA,Yuhe
                T E A M  L I N E - U P S
   - 1 -      - 2 -      - 3 -      - 4 -      - 5 -
  4 15  6 2   4 15  6 2   4 15  6 2   4 15  6 2
  8 7  3 8   8 7  3 8   8 7  3 8   8 7  3 8
 13 12  7 11   13 12  7 11   13 12  7 11   13 12  7 11
 Referee 1: POR   GAMA,Alcides
 Referee 2: MEX   NAVA,Fernando

Back to previous page

Back to English home page