Result of Volleyball Game No. 33.

                 Women Placing Match
Chuo Gymnasium            Match No. 33       Date: 29. 8.95 17:10 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
            T P E     3  -  0     P E R
  Set     1      2      3      4      5     Total
  Result  15 - 6   15 - 6   16 - 14               46 - 26
 Duration   13 Min.   18 Min.   26 Min.               57 Min.
        T P E                    P E R
             -- Set --                  -- Set --
           1  2  3  4  5              1  2  3  4  5
  1 CHO,Shu hui  6  5  6         1 BOYLON FRANC 4  4  4
  2 WU,H.     1  6  1         2 DUARTE VEINT 4  6
  3 KAO,M.                  3 DAVILA URGIN
  4 LEI,H.                  4 HUOMON ASCON 1
  7 CHANG,M.                 5 SOTO VARGAS  5  5  5
  8 KO,H.         4         6 MENDOZAZAPAT 1  1  1
  9 NI,Ya hua   3  2  3         7 ROMERO QUEVE
 10 KO,C.     2  1  2         8 ROMERO LLERE 3  3  3
 11 CHIU,Y.    6  5  6         9 LARRAIN GUTI 3  3  3
 12 CHEN,P.    5  4  5         10 MORAN DAVILA
 13 HUNG,H.        5         11 VILCHES SOTO 6  6  6
 15 WANG,C.    4  3  4         12 GOMEZ DE LA  2  2  2
 H. Coach : WU,Fu ming            H. Coach : CASTRO ASPIAZU,Luis
 A. Coach : CHOU,Tu nan           A. Coach : CASTRO DIAZ,Jun
 Trainer : HUANG,Shan ling         Trainer : CASTRO DIAZ,Martin
                T E A M  L I N E - U P S
   - 1 -      - 2 -      - 3 -      - 4 -      - 5 -
 12 15 12 4   11 12 12 6   12 15 12 6
 11 9  9 11   2 15  9 11   11 9  9 11
  2 10  1 5   10 9  1 5   2 10  1 5
 Referee 1: POR   GAMA,Alcides
 Referee 2: HKG   CHANG,Chi ming thomas

Back to previous page

Back to English home page