Result of Volleyball Game No. 21.

                 Women Placing Match
Chuo Gymnasium            Match No. 21       Date: 28. 8.95 11:00 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
            J P N     3  -  0     F R A
  Set     1      2      3      4      5     Total
  Result  15 - 7   15 - 6   15 - 7               45 - 20
 Duration   13 Min.   18 Min.   20 Min.               51 Min.
        J P N                    F R A
             -- Set --                  -- Set --
           1  2  3  4  5              1  2  3  4  5
  1 YAMAMURA,T.  6  6  6         4 GROS,B.    4
  2 ASANO,K.       2         5 HARMAND,S.  6  6  5
  3 ONO,Kyoko   5  5  5         6 CHATER,Zoe      3
  4 ITO,Keiko                7 TEMBREMANDE  5  5  4
  5 IKEGAMI,T.  4  4  4         8 KOCINIEWSKI  4  4
  6 YASUNAGA,K.  2  2  2         9 JOUAULT,V.    2  1
  7 OKA,Michiko               10 LOPES,S.     3  2
  8 KONNO,Y.   3  3  3         11 BRIARD,C.
  9 SHIMAMOTO,K.              12 SALINAS,K.  2  2
 10 TAKEHARA,M.               13 RIGAUX,C.       3
 11 TAMURA,Mari  1  1  1         14 DAUTAIS,L.  1  1  6
 12 SHIIO,Shino      4         15 COLACIURI,N. 3  3  2
 H. Coach : NARITA,Akihiko          H. Coach : JOVAULT,Gerard
 A. Coach : YOSHIDA,Toshiaki         A. Coach : BOILLOT,Evelyne
 Trainer : TOMIZAWA,Yoshie         Doctor  : ROUVIER,M
 Doctor  : SHIRAKI,Akira
                T E A M  L I N E - U P S
   - 1 -      - 2 -      - 3 -      - 4 -      - 5 -
  3 5 12 14   3 5 12 14   3 5 10 9
  1 8 15 5   1 8 15 5   1 8 13 14
 11 6  8 7   11 6  8 7   11 6  7 5
 Referee 1: ISR   NESHER,Amnon
 Referee 2: UKR   KONDAKOV,Gennadi

Back to previous page

Back to English home page