Result of Basketball Game No. 49.

               Women PLACING MATCHES (1-4)
Fukuoka Kokusai Center        Match No. 49       Date : 1. 9.95 12:00 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
        J P N     8 6     -     7 1    R U S
          1st.   4 6     -     4 8
          2nd.   4 0     -     2 3
          Ext.    0     -      0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uni.No. Name             Point Uni.No. Name             Point
-----------------------------------------------------------------------------------------------
J P N  Japan                R U S  Russian Federation
  4* UEDA,Seiko            14   4* NIKONOVA,Evguenia        18
  5* SATO,Miyuki           12   7 DOROGOVA,Janna          7
  6 SUZUKI,Shoko           0   10* KARPOUKHINA,Galina        2
  7* MISAWA,Miho            6   11* FERIABNIKOVA,Olga         9
  8 TAKAI,Akiko            7   12* VORONOVA,Marina         18
  9 HARUTA,Risato           7   13 KAPOUSTINA,Elena         0
 10* OHAMA,Kaori            7   14 GOLOVATCHEVA,Elena        2
 11 MATSUNO,Misako          2   15* SMIRNOVA,Svetlana        15
 12* NAKATANI,Naemi          11
 13 KUBOTA,Yuko            5
 15 WATANABE,Takako         15
 Team Staff:                 Team Staff:
   HARADA,Shigeru               KOVALEV,Valeri
   SASAKI,Mitsuo                EROFEEV,Serguei
   YAGI,Yoko
 Referee: CZE BURUNA,Karel          Umpire: MEX MOLINA,Rafael
 Legend : *:Starting Line-up

Back to previous page

Back to English home page