Kasuga City


 • Uotoku
 • Gin Zushi 2-5-10 Nakasu TEL 271-130 OPEN 18:00--2:00(OS 1:30) CLOSED Sun & Hol
 • Taihaku Zushi 8-5 Miseya-tyou 291-4286 11:30--22:00 2st Sat TEL 291-4286 OPEN 11:30--22:00(OS 21:30) CLOSED 2st Sat
 • tamaya Zushi Hakata Deitos B1,1-1 Hakataeki-tyuuougai TEL 441-8663 OPEN 11:00--22:00 (OS 21:30)
 • Hibiki Hakata 6-34Gion-mati 272-2980 17:00--23:00 TEL 272-2980 OPEN 17:00--23:00 CLOSED Sun & Hol
 • Himeno 1-8-17 Haktaeki-mae TEL 431-5801 OPEN 12:00--22:00 CLOSED Sun & Hol
 • Futaba Zushi 1-3-4 minami-Honmati TEL 581-3054 OPEN 12:00--22:00 CLOSED Mon (Closed Jul & Aug 15:00--17:00)
 • Mikuniya 2-4-16 Hakataeki-mae TEL 411-9525 OPEN 11:30--13:30 17:00--22:00 CLOSED Sun
 • Yamanaka Sumitomo Seimei Hakata Bldg B1,3-2-8 Hakataeki-mae TEL 451-4715 OPEN 11:30--21:00 CLOSED Tue

 • To Previous page

  To English home page